Jenny Enochsson

Foto: © Jenny Enochsson 2007

Jag skriver främst romaner och noveller, men ibland även poesi. Redaktör för Tistelblomma. / I mainly write fiction, but sometimes also poetry. Editor of Tistelblomma.